FM 안테나 | DMB 안테나 | 오디오 케이블
   
 
AV 전문용어
제작케이블 문의
AV 케이블상식
공지사항(각종정보)
질문 & 답변
찾아오시는길
카드결제
무통장입금계좌안내

 
   
  [아나로그] 공중파 채널현황 - 전라도
  글쓴이 : avcorea     날짜 : 07-04-02 10:24     조회 : 9831     트랙백 주소

지역

수신가능지역

송.중계소

KBS1

KBS2

EBS

MBC

SBS

전라북도

일원 , 군산시

모악산

V-7

V-13

V-45

V-10

U-

군산시

해망동

군산VTR

U-34

U-38

U-

U-

U-

전주시

남고동,대성동,동완산동

모악산
전주

V-7
U-32

V-13
U-34

U-45
U-

V-10
U-

V-
U-

고창읍

무장면,대산면

고창
무장

U-22
U-55

U-28
U-57

U-24
U-

U-34
U-

U-
U-

정읍

내장동

내장

U-34

U-28

U-40

U-

U-

부안

변산면 소재지
변산면 격포리

변산
도청

U-58
U-24

U-40
U-26

U-32
U-53

U-38
U-

U-
U-

무주전역

 

무주

V-12

U-26

U-20

U-34

U-

무주읍

설천면,안성면
적상면
설천면 삼공리
무풍면

심곡
적상
삼공
무풍

U-20
U-53
V-12
V-12

U-43
U-58
U-32
U-42

U-40
U-50
U-26
U-34

U-
U-24
U-34
U-

U-
U-
U-
U-

진안군

진안군 전역
상전면
안천면
용담면
동향면

진안
상전
안천
용담
동향

U-20
U-11
V-12
U-26
V-11

U-26
U-
U-
U-47
U-40

U-23
U-
U-
U-34
U-38

U-32
U-
U-
U-
U-

U-
U-
U-
U-
U-

장수군

장수전역
계남면,장계면
궁양
명덕

장수
계남
궁양
명덕

U-26
V-12
V-12
U-12

U-34
U-32
U-26
U-24

U-
U-38
U-
U-

U-47
U-
U-
U-

U-
U-
U-
U-

완주군

소양면
경천면

소양
경천

U-26
U-32

U-28
U-

U-40
U-

U-
U-

U-
U-

임실군

임실군 전역

노고단
모악산

V-5
V-7

U-57
V-13

U-22
U-45

U-51
V-10

U-
U-

임실읍
강진면

갈마리 앞산
갈담리 앞산

U-38
U-26

U-53
U-28

U-40
U-19

U-32
V-9

U-
U-

남원시

남원시 전역

남원시 교룡산
지리산 노고단
완주군 모악산

U-49
V-5
V-7

U-55
U-57
V-13

U-
U-22
U-45

V-4
U-51
V-10

U-
U-
U-

남원시

인월면
대강면

인월리 앞산
사석리 고리봉

U-44
U-34

U-38
U-27

U-40
U-39

V-9
V-9

U-
U-

순창군

순창전역

지리산 노고단
모악산
무등산

V-5
V-7
U-33

U-57
V-13
U-27

U-22
U-45
U-39

U-51
V-10
V-9

U-
U-
U-

순창읍

순창읍 남산

U-40

U-32

U-27

U-38

U-

 

전라남도 지역

광주광역시
전라남도 

전지역

무등산

V-11

U-25

U-19

V-9

U-

광주

남구 (방림동일부)
동구 (지원동,지산동,산수동)

광주

U-47

U-41

U-49

U-45

U-

장성군

북일면,북이면 일부
북하면

북일
북하

U-29
U-54

U-35
U-41

U-47
U-48

U-33
U-33

U-
U-

곡성군

오곡면,고달면,삼기면 일부

곡성

U-43

U-47

U-41

U-

U-

보성군

벌교 일부 순천시 낙안면 일부

벌교

U-59

U-47

U-41

U-39

U-

겸백면,율어면 일부

율어

V-7

U-45

U-48

U-

U-

영광군

군서면,불갑면 일부
홍농읍 법성면 일부

영광
홍농

U-33
U-43

U-54
U-35

U-45
U-47

U-50
U-52

U-
U-

목포

목포시 일원

양을산

U-27

U-29

U-35

V-7

U-

강진군
완도군
해남군

일원

대둔산

U-21

U-43

U-60

U-50

U-

진도군일원
영암군일원
무안군일원
강진군일원

 

진도
영암
청계
군동

U-31
U-39
U-56
U-31

U-41
U-45
U-41
U-33

U-27
U-41
U-58
U-48

U-39
U-50
U-33
U-39

U-
U-
U-
U-

고흥군

고흥 전역

무등산
고흥
녹동
포두
도화

V-11
V-6
U-58
U-27
U-22

U-25
U-47
U-45
U-33
U-52

U-19
U-41
U-48
U-48
U-39

V-9
U-48
U-56
U-56
U-47

U-37
U-43
U-
U-
U-

여수시

여수전역

망운산

V-4

U-24

U-30

U-

U-

여수전역
(제외지역,오천동.만흥동.덕충동.수정동)
연등동(일부)충무동.둔덕동.오림동.(일부)

구봉산

U-50

U-33

U-52

U-28

U-

둔덕동.미평동.오림동.여서동.문수동

문수 간이

U-19

U-54

U-21

U-

U-

광무동.연등동.신월동.봉강동.서교동

여수 간이

U-36

U-41

U-26

U-39

U-

쌍봉동.삼일동,소라면
(덕양리.현천리.복산리)

쌍봉 간이

U-58

U-41

U-48

U-45

U-

남면 일원

남면 간이

V-13

U-21

U-27

U-

U


코멘트입력